برای اطلاع از موجودی محصولات و قیمت روز سیم و کابل پردیس کابل کسری با کارشناسان ما در ارتباط باشید!

فروشگاه اینترنتی سیم و کابل کسری

قیمت سیم

سیمقیمت واحد (ريال)سیم قیمت واحد ( ریال)
0.53.260.0000.754.340.000
15.730.0001.58.110.000
2.512.900.000422.800.00
633.200.00010590.000
16*1885.00025*11.460.000
185*110.700.000240*113.900.000
35*11.955.00050*12.170.000
300*117.400.000
70*13.880.00095*15.440.000
120*17.000.000150*18.700.000
نوع محصولقیمت نوع محصولقیمت
کابل آلومینیوم 6*2'-کابل آلومینیوم 10*2'-
کابل آلومینیوم 16*2'-کابل آلومینیوم 25*2'-
کابل آلومینیوم 35*2'-کابل آلومینیوم 10*4'-
کابل آلومینیوم 16*4'-کابل آلومینیوم 25*4'-
کابل آلومینیوم 35*4'-کابل آلومینیوم 5.16'-
کابل آلومینیوم 25*5'-کابل آلومینیوم 35*5'-
کابل آلومینیوم 16+25*3'-کابل آلومینیوم 16+35*3'-
کابل آلومینیوم 25+50*3'-کابل آلومینیوم 35+70*3'-
کابل آلومینیوم 70*1'-کابل آلومینیوم 150*1'-
کابل آلومینیوم 185*1'-کابل آلومینیوم 240*1'-

قیمت کابل مخابراتی زمینی

نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)
0.6*2*2cca40.000
0.6*2*4cca70.000
0.6*2*6cca95.000
0.6*2*10cca163.000
0.6*2*15cca240.000
0.6*2*20cca323.000
0.6*2*25cca
0.6*2*30cca410.000
0.6*2*40cca
0.6*2*50cca650.000
0.6*2*100cca1.200.000
0.6*2*2مس114.000
0.6*2*4مس200.000
0.6*2*6مس300.000
0.6*2*10مس461.000
0.6*2*15مس740.000
0.6*2*20مس980.000
0.6*2*25مس'-
0.6*2*30مس'-
0.6*2*40مس'-
0.6*2*50مس'-
0.6*2*100مس'-

قیمت کابل مخابراتی هوایی

نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)
0.5*2*2cca120.000
0.5*2*4cca
0.5*2*6cca53.500
0.5*2*10cca92.000
0.5*2*15cca'-
0.5*2*20cca167.000
0.5*2*30cca300.000
0.5*2*50cca460.000
0.6*2*2cca38.000
0.6*2*4cca66.000
0.6*2*6cca94.000
0.6*2*10cca160.000
0.6*2*15cca245.000
0.6*2*20cca323.000
0.6*2*25cca
0.6*2*30cca380.000
0.6*2*40cca520.000
0.6*2*50cca650.000
0.6*2*100cca1.200.000
0.6*2*2مس96.000
0.6*2*4مس178.000
0.6*2*6مس269.000
0.6*2*10مس420.000
0.6*2*15مس680.000
0.6*2*20مس884.000
0.6*2*25مس'-
0.6*2*30مس'-
0.6*2*40مس'-
0.6*2*50مس'-
0.6*2*100مس'-
4.5c2vمس86.000
4.5c2vcca53.000
3c2vمس60.000
2.5c2vمس55.000
0.5*2*2cca120.000
0.5*2*4cca
0.5*2*6cca53.500
0.5*2*10cca92.000
0.5*2*15cca'-
0.5*2*20cca167.000
0.5*2*30cca300.000
0.5*2*50cca460.000
0.6*2*2cca38.000
0.6*2*4cca66.000
0.6*2*6cca94.000
0.6*2*10cca160.000
0.6*2*15cca245.000
0.6*2*20cca323.000
0.6*2*25cca
0.6*2*30cca380.000
0.6*2*40cca520.000
0.6*2*50cca650.000
0.6*2*100cca1.200.000
0.6*2*2مس96.000
0.6*2*4مس178.000
0.6*2*6مس269.000
0.6*2*10مس420.000
0.6*2*15مس680.000
0.6*2*20مس884.000
0.6*2*25مس'-
0.6*2*30مس'-
0.6*2*40مس'-
0.6*2*50مس'-
0.6*2*100مس'-
4.5c2vمس86.000
4.5c2vcca53.000
3c2vمس60.000
2.5c2vمس55.000

قیمت سیم تخت

قیمت محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
خاص 6*31.160.000خاص 10*32.070.000
خاص 16*32.840.000خاص 25*34.750.000
خاص 35*36.250.000
50*38.400.00070*311.800.000
1.5*4410.0002.5*4640.000
4*41.120.0006*41.550.000
10*42.520.00016*43.360.000
25*45.600.00035*4
1.5*8865.0002.5*81.450.000
1.5*121.230.0002.5*121.940.000
1.5*161.645.0002.5*162.800.000

سیم

سایزقیمت (ریال)سایز قیمت (ریال)
185*18.040.000240*110.500.000
300*113.100.000

کابل کیسه ای

سایزقیمت (ریال)سایزقیمت (ریال)
0.5*26.350.0000.75*27.200.000
1*29.450.000

کابل مهار دار

سایزقیمت (ریال)سایزقیمت (ریال)
1.5*121.500.0001.5*162.000.000

قیمت کابل

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
10*1508.00016*1750.000
25*11.240.00035*11.660.000
50*12.460.00070*13.440.000
95*14.660.000120*1
150*1185*1
240*111.770.000300*1
نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
0.25*20.5*2115.000
0.75*2145.0001*2172.000
1.5*2222.0002.5*2363.000
4*2660.0006*2900.000
10*21.550.0000.25*3
0.5*3171.0000.75*3220.000
1*3263.0001.5*3314.000
2.5*3480.0004*3980.000
6*31.410.00010*32.430.000
16*3'-25*36.500.000
35+16*350+25*316.000.000
0.25*40.5*4208.000
0.75*4260.0001*4328.000
1.5*4404.0002.5*4640.000
4*41.150.0006*41.660.000
10*42.900.00016*45.060.000
25*48.600.00035*412.100.000
0.25*50.5*5263.000
0.75*5350.0001*5420.000
1.5*5515.0002.5*5970.000
4*51.610.0006*52.310.000
10*53.980.000
0.25*60.5*6320.000
0.75*6420.0001*6530.000
1.5*6690.000
0.5*7360.0000.75*7470.000
1*7580.0001.5*7740.000
2.5*71.270.000
0.25*8330.0000.5*8440.000
0.75*8540.0001*8660.000
1.5*8860.0002.5*8
0.25*100.5*10535.000
0.75*10685.0001*10810.000
1.5*101.110.0002.5*101.860.000
0.25*12495.0000.5*12655.000
0.75*12810.0001*12950.000
1.5*121.230.0002.5*122.120.000
0.75*141*141.200.000
1.5*141.600.000
0.25*16630.0000.5*16840.000
0.75*161.030.0001*161.330.000
1.5*161.790.0002.5*163.120.000
0.25*20780.0000.5*201.040.000
0.75*201.300.0001*201.630.000
1.5*202.220.0002.5*203.850.000
0.25*24900.0000.5*241.200.000
0.75*241.500.0001*241.950.000
1.5*242.640.0002.5*244.800.000
0.25*300.5*301.520.000
0.75*301.970.0001*302.470.000
1.5*303.470.000
0.25*401.500.0000.5*402.000.000
0.75*402.570.0001*403.300.000
1.5*405.000.000

قیمت کابل افشان

نوع محصولقیمت واحد(ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
0.5*274.5000.75*291.000
1*2119.5001.5*2162.000
2.5*2252.0004*2430.000
6*2595.00010*21.060.000
16*21.730.0000.5*3105.000
0.75*3127.0001*3168.000
1.5*3230.0002.5*3357.000
4*3618.0006*3866.000
10*31.546.00016*32.280.000
25*33.820.00025+16*34.480.000
35*35.020.00035+16*35.700.000
50*37.560.00050+25*38.820.000
70*310.600.00070+35*312.400.000
95*314.400.00095+50*317.000.000
120+70*321.000.000150+70*3
0.5*4136.0000.75*4164.000
1*4215.0001.5*4294.000
2.5*4456.0004*4802.000
6*41.112.00010*41.985.000
16*42.970.00025*45.040.000
35*47.060.0000.5*5180.000
0.75*5243.0001*5287.000
1.5*5363.0002.5*5550.000
4*5980.0006*51.400.000
10*52.470.00016*53.670.000
25*56.350.00035*58.850.000
0.5*6225.0000.75*6280.000
1*6390.0001.5*6460.000
0.5*7268.0000.75*7343.000
1*7380.0001.5*7517.000
2.5*7880.0004*71.470.000
6*72.170.00010*73.620.000
0.5*8285.0000.75*8360.000
1*8500.0001.5*8662.000
2.5*8950.0000.5*10380.000
0.75*10494.0001*10605.000
1.5*10750.0002.5*101.220.000
0.5*12440.0000.75*12545.000
1*12670.0001.5*12922.000
2.5*121.450.0000.75*14
1*14850.0001.5*141.150.000
0.5*16640.0000.75*16795.000
1*16885.0001.5*161.240.000
2.5*162.220.0000.5*20780.000
0.75*201.000.0001*201.160.000
1.5*201.620.0002.5*202.910.000
0.5*24950.0000.75*241.190.000
1*241.390.0001.5*241.940.000
2.5*243.570.0000.5*301.270.000
0.75*301.550.0001*301.900.000
1.5*302.780.0000.5*401.830.000
0.75*402.320.0001*402.850.000
1.5*404.110.0000.5*502.280.000
0.75*503.000.0001*503.600.000
1.5*525.500.0000.5*602.730.000
0.75*603.530.0001*604.400.000
1.5*616.450.0001.5*606.450.000
0.5*291.5000.75*2114.000
1*2148.0001.5*2200.000
2.5*2312.0004*2534.000
6*2739.00010*21.310.000
16*22.080.0000.5*3123.000
0.75*3149.0001*3208.000
1.5*3291.0002.5*3443.000
4*3766.0006*31.072.000
10*31.903.00016*32.820.000
25*34.800.00025+16*35.680.000
35*36.200.00035+16*37.300.000
50*38.700.00050+25*310.700.000
70*312.900.00070+35*314.500.000
95*317.700.00095+50*320.500.000
120+70*326.200.000150+70*3
0.5*4162.0000.75*4202.000
1*4267.0001.5*4366.000
2.5*4567.0004*4995.000
0.5*291.5000.75*2114.000
6*41.410.00010*42.510.000
1*2148.0001.5*2200.000
16*43.760.00025*46.190.000
2.5*2312.0004*2534.000
35*48.250.0000.5*5228.000
6*2739.00010*21.310.000
0.75*5281.0001*5340.000
16*22.080.0000.5*3123.000
1.5*5463.0002.5*5710.000
0.75*3149.0001*3208.000
4*51.260.0006*51.800.000
1.5*3291.0002.5*3443.000
10*53.150.00016*54.176.000
4*3766.0006*31.072.000
25*57.850.00035*510.350.000
10*31.903.00016*32.820.000
0.5*6290.0000.75*6405.000
25*34.800.00025+16*35.680.000
1*6480.0001.5*6690.000
35*36.200.00035+16*37.300.000
0.5*7330.0000.75*7438.000
50*38.700.00050+25*310.700.000
1*7517.0001.5*7745.000
70*312.900.00070+35*314.500.000
2.5*71.210.0004*71.850.000
95*317.700.00095+50*320.500.000
6*72.790.0010*74.650.000
120+70*326.200.000150+70*3
0.5*8410.0000.75*8550.000
0.5*4162.0000.75*4202.000
1*8635.0001.5*8863.000
1*4267.0001.5*4366.000
2.5*81.490.0000.5*10490.000
2.5*4567.0004*4995.000
0.75*10670.0001*10780.000
6*41.410.00010*42.510.000
1.5*101.070.0002.5*101.850.000
16*43.760.00025*46.190.000
0.5*12570.0000.75*12800.000
35*48.250.0000.5*5228.000
1*12937.0001.5*121.280.000
0.75*5281.0001*5340.000
2.5*122.200.0000.75*14920.000
1.5*5463.0002.5*5710.000
1*141.120.0001.5*141.480.000
4*51.260.0006*51.800.000
0.5*16780.0000.75*161.050.000
10*53.150.00016*54.176.000
1*161.342.0001.5*161.700.000
25*57.850.00035*510.350.000
2.5*162.930.0000.5*20970.000
0.5*6290.0000.75*6405.000
0.75*201.320.0001*201.550.000
1*6480.0001.5*6690.000
1.5*202.120.0002.5*203.650.000
0.5*7330.0000.75*7438.000
0.5*241.160.0000.75*241.570.000
1*7517.0001.5*7745.000
1*241.863.0001.5*242.540.000
2.5*71.210.0004*71.850.000
2.5*244.380.0000.5*301.500.000
6*72.790.0010*74.650.000
0.75*301.960.0001*302.450.000
0.5*8410.0000.75*8550.000
1.5*303.400.0000.5*402.200.000
1*8635.0001.5*8863.000
0.75*402.800.0001*403.450.000
2.5*81.490.0000.5*10490.000
1.5*404.800.0000.5*502.600.000
0.75*10670.0001*10780.000
0.75*503.500.0001*504.300.000
1.5*101.070.0002.5*101.850.000
1.5*526.200.0000.5*603.100.000
0.5*12570.0000.75*12800.000
0.75*603.600.0001*605.300.000
1*12937.0001.5*121.280.000
1.5*617.300.0001.5*607.300.000
2.5*122.200.0000.75*14920.000
1*141.120.0001.5*141.480.000
0.5*16780.0000.75*161.050.000
1*161.342.0001.5*161.700.000
2.5*162.930.0000.5*20970.000
0.75*201.320.0001*201.550.000
1.5*202.120.0002.5*203.650.000
0.5*241.160.0000.75*241.570.000
1*241.863.0001.5*242.540.000
2.5*244.380.0000.5*301.500.000
0.75*301.960.0001*302.450.000
1.5*303.400.0000.5*402.200.000
0.75*402.800.0001*403.450.000
1.5*404.800.0000.5*502.600.000
0.75*503.500.0001*504.300.000
1.5*526.200.0000.5*603.100.000
0.75*603.600.0001*605.300.000
1.5*617.300.0001.5*607.300.000

سیم خشک

نوع محصولقیمت (ریال)نوع محصولقیمت (ریال)
سیم 0.5 خشک2.870.000سیم 0.75 خشک3.830.000
سیم 1 خشک5.140.000سیم 1.5 خشک6.980.000
سیم 2.5 خشک11.200.000سیم 4 خشک19.500.000
سیم 6 خشک28.700.000

کابل کولری

سایزقیمت (ریال)سایزقیمت (ریال)
کولری 1*4کولری 1.5*428.100.000
کولری 1*523.800.000کولری 1.5*535.200.000

کابل آیفونی

نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)
آیفونی 0.4*6مس'-
آیفونی 0.4*8مس'-

کابل زمینی

نوع محصولقیمت (ریال)نوع محصولقیمت (ریال)
کابل زمینی 1.5*2207.000کابل زمینی 2.5*2313.000
کابل زمینی 4*2490.000کابل زمینی 6*2657.000
کابل زمینی 10*21.175.000کابل زمینی 16*21.880.000
کابل زمینی 25*23.000.000کابل زمینی 1.5*3299.000
کابل زمینی 2.5*3457.000کابل زمینی 4*3770.000
کابل زمینی 6*31.068.000کابل زمینی 10*31.850.000
کابل زمینی 16*32.830.000کابل زمینی 25*34.660.000
کابل زمینی 35*35.950.000کابل زمینی 16+25*35.370.000
کابل زمینی 16+35*36.840.000کابل زمینی 25+50*39.770.000
کابل زمینی 35+70*313.650.000کابل زمینی 50+95*318.800.000
کابل زمینی 70+120*3کابل زمینی 1*4
کابل زمینی 1.5*4378.000کابل زمینی 2.5*4570.000
کابل زمینی 4*4958.000کابل زمینی 6*41.320.000
کابل زمینی 10*42.190.000کابل زمینی 16*43.370.000
کابل زمینی 25*45.940.000کابل زمینی 35*47.710.000
کابل زمینی 1.5*5483.000کابل زمینی 2.5*5743.000
کابل زمینی 4*51.190.000کابل زمینی 6*51.730.000
کابل زمینی 10*52.670.000کابل زمینی 16*53.950.000
کابل زمینی 25*57.740.000کابل زمینی 35*510.450.000
کابل زمینی 1.5*7720.000کابل زمینی 2.5*7
کابل زمینی 1.5*101.050.000کابل زمینی 2.5*10
کابل زمینی 1.5*121.270.000کابل زمینی 1*16
کابل زمینی 1.5*161.700.000کابل زمینی 1.5*192.210.000
کابل زمینی 1.5*242.650.000
سیم و کابل

پردیس کابل کسری: اتصال امن و پایدار برای تکنولوژی‌های امروز و فردای شما

در دنیای پیچیده تکنولوژی امروز، اتصالات و کابل‌ها نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند. “پردیس کابل کسری” با بیش از ده سال تجربه در تولید و ارائه محصولات سیم و کابل، به عنوان یک نام معتبر در صنعت شناخته می‌شود. ما تعهد داریم تا زمانی که به اتصال به دنیای تکنولوژی می‌پردازید، با کیفیت و اعتماد محصولات ما را در اختیار داشته باشید.

چرا باید به “پردیس کابل کسری” اعتماد کنید؟

 • محصولات با کیفیت بالا:

  یکی از عناصر برجسته “پردیس کابل کسری”، تنوع محصولات ماست. از کابل‌های برق برای مصارف خانگی گرفته تا کابل‌های شبکه و اتصالات فیبر نوری برای کاربردهای حرفه‌ای، ما تمامی نیازهای شما را در نظر گرفته‌ایم. محصولات ما با استفاده از مواد با کیفیت عالی و به کمک تکنولوژی‌های پیشرفته تولید می‌شوند تا به شما امکان اتصالات پایدار و بدون نقص را بدهند.

 • تنوع محصول:

  ما تا زمانی که به اتصال به دنیای تکنولوژی اعتماد می‌کنید، به کیفیت و امانت محصولاتمان ادامه می‌دهیم. محصولات “پردیس کابل کسری” همگی طبق استانداردهای صنعتی ارائه می‌شوند و تحت آزمون‌های دقیق و مداوم قرار دارند. ما به اطمینان از انتخاب بهترین مواد اولیه و فرآیندهای تولید علمی و دقیق متعهدیم.

 • پشتیبانی مشتریان:

  پشتیبانی “پردیس کابل کسری” همواره آماده به ارائه مشاوره و پشتیبانی به مشتریان عزیز است. اگر سوالاتی دارید یا نیاز به راهنمایی خاصی دارید، ما همیشه در دسترسیم تا به شما کمک کنیم.

  با انتخاب “پردیس کابل کسری” به اتصالات پایدار و انتقال داده‌های مطمئن خود اعتماد کنید و در دنیای مدرن به بهترین شکل ممکن به ارتباط بپردازید. ما با عشق و اختصاص به کار محصولات با کیفیت را تولید می‌کنیم تا به شما کمک کنیم همیشه به بهترین شکل ممکن به اتصالات پایدار دست پیدا کنید.

با ما تماس بگیرید و ما را تجربه کنید.

simocablekasra